کیسه فریزر جعبه ای 300 گرم

کیسه فریزر جعبه ای 300 گرم و مشخصات آن